Permian | Endringer i årsregnskapsreglene for AIF-forvaltere og verdipapirforetak
3393
post-template-default,single,single-post,postid-3393,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-1.3,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.2,vc_responsive

Endringer i årsregnskapsreglene for AIF-forvaltere og verdipapirforetak

Med virkning fra 1. januar 2017 har Finansdepartementet gjort endringer i  forskrift om årsregnskap for verdipapirforetak. Forvaltere av AIF- og verdipapirfond bør undersøke grundig om deres virksomheter er underlagt de nye kravene.

Gjelder for

I den oppdaterte forskriften er begrepet verdipapirforetak utvidet til å omfatte  AIF-forvaltere med tillatelse (konsesjon). Aif forvaltere som kun har registrerte fond, som derfor ikke har egen konsesjon, rammes ikke av forskriftsendringen. Morselskap til forvaltere som ligger under forskriften er også omfattet av forskriften, med mindre «halvparten eller mer av virksomheten i konsernet er virksomhet som ikke er konsesjonspliktig og underlagt kapitalkrav som i kapittelet her eller tilsvarende kapitalkrav» (vphl. § 9-21 første ledd nr. 3).

Innsending innen 90 dager

Innsending av årsregnskap til Finanstilsynet for virksomhetene som er omfattet av forskriften, skal skje innen 90 dager etter utløpet av regnskapsåret.  Regnskapet skal være styrebehandlet og medfølge revisors beretning.  Årsregnskapet behøver ikke være ferdig behandlet i generalforsamling før innsendingen skjer.

Konsolideringsplikt, regnskapsprinsipper og notekrav

Med den oppdaterte forskriften må foretaket vurdere om det oppstår et konsolideringskrav for deres gruppe. Plikt til å konsolidere og rapportere morsselskapet inntrer i det tilfellet hvor AIF forvalter også har aktiv forvaltning tillatelse. Slik forskriften er formulert kan det være logisk å tolke den slik at kravet til å konsolidere morsselskap inntrer ved AIF-konsesjon alene, men slik er det ikke (det kreves også aktiv forvalter tillatelse). En slik ekstra byrde (som å konsolidere morsselskap) kan ikke gis et foretak gjennom en forskrift (bare), dette må være hjemlet i loven. Da det ikke er hjemlet i AIF loven, faller AIF forvaltere uten aktiv forvaltningstillatelse utenfor.

AIF forvaltere (uten aktiv forvalterkonsesjon) må konsolidere fordi de nå blir omfattet av «øvrige foretak», men dette gjelder «nedover» og ikke «oppover» i eierstrukturen.

Det er også verdt å merke seg at selskap under forskriften ikke kan avlevere regnskap etter regnskapslovens bestemmelser om små foretak, noe som resulterer i en utvidelse av notekravene hvor blant annet informasjon om beregning av kapitaldekningskravene skal inntas i note til årsregnskapet. 

 

Link til endringsforskriften her

Link til forskriften her

Spørsmål om forskriftens konsekvenser kan rettes til Permian på post@permian.no eller til

 

Anette Burum                 abu@permian.no

Marianne Normann       mn@permian.no

Axel H. Daasvand           ahd@permian.no

No Comments

Post a Comment