Permian | EuVECA – Endelig! Endelig?
5109
post-template-default,single,single-post,postid-5109,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-1.3,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.2,vc_responsive

EuVECA – Endelig! Endelig?

I Norge har venture-næringen ventet i åtte år på å få innlemmet en EuVECA-forordning som Sverige og EU-landene har kunnet benytte seg av allerede fra 2013.  Nå kan EuVECA forordningen åpne nye muligheter for norske investorer og forvaltere.  Erfaringene fra Sverige kan gi Norge en hurtig oppstart.  

EuVECA forordningen blir nå kanskje tilgjengelig også for norsk venture-næring 

Etter den globale finanskrisen for et tiår siden så EU parlamentet behovet for å etablere et velfungerende marked for egenkapitalfinansiering. Formålet var å sikre EU vekstkraft og rimelig finansiering til videre oppbygging av EU. Altså et egenkapital-alternativ til å lånefinansiere EU’s teknologiutvikling, bærekraftighet og infrastruktur.  I finanskrisen hadde mange investorer i fond opplevd overraskende og brutale tap.   

Flere nye fondstyper ble av EU definert gjennom nye direktiv og forordninger. EU innførte bestemmelser om alternative investeringsfond som regulerer fond som Private Equity, hedgefond, eiendomsfond og deres forvaltere.  EU innførte også spesialregler for å lette fremveksten av venture-kapital gjennom en egen EU forordning for Venture Capital, forkortet EuVECA. Mens forordningen umiddelbart ble lov i EU-landene har venture-næringen i EØS-landene ventet tålmodig mens den har forsøkt å tilpasse virksomheten til bestemmelsene i AIF-loven. 

Det kan se ut som om ventetiden nærmer seg slutten etter at den norske regjeringen har lagt frem for Stortinget Prop. 155 LS (2020–2021) med forslag om å innlemme blant annet EuVECA i norsk internrett.  

Lovendringene vil åpne for at norske forvaltere vil kunne etablere alternative investeringsfond som møter kriteriene i EuVECA-forordningen. Markedsføringsbestemmelsene er enklere å møte, både markedsføring i Norge og i EU og fondene er billigere å drifte. I sluttenden betyr det rimeligere kapitaltilgang for venturevirksomheter (og SMB-bedrifter). 

I proposisjonen foreslås det også at EU’s ELTIF regler for langsiktige investeringsfond samt EuSEF for sosiale entreprenørfond innlemmes i norsk lov. I Sverige har man hatt ELTIF og EuSEF i mange år men disse regulatoriske rammeverkene har blitt lite brukt. Vi venter heller ikke stor utbredelse av ELTIF- eller EuSEF-fond i Norge. 

Nyttig operasjonell erfaring å ta med fra Sverige som har hatt EuVECA-reglene i flere år! 

I Sverige tok det overraskende lang tid før bruk av EuVECA ordningen skjøt fart. Dette skyldtes trolig flere forhold; regelverket og ordningen var ny, advokatnæringen hadde lite erfaring med ordningen og Sverige hadde etablert en mellomløsning i sin AIF-lov som lignet på EuVECA og fordi det var lagt begrensninger på EuVECA-ordningen fra start som det var behov for å liberalisere ytterligere. De siste 3-4 årene har imidlertid Permian sett at mange forvaltere av registrerte alternative fondsstrukturer har valgt EuVECA for sine nye fond.  EuVECA foretrekkes altså ofte fremfor ordinære registrerte AIF. 

Permian har i Sverige arbeidet mye med etablering, tilrettelegging og drift av EuVECA-fond. Permian har således høstet nyttig erfaring som snart kan brukes for å hjelpe norske fondsforvaltere interessert i denne type fond. 

Fordelene med EuVECA for forvaltere, investorer med interesse for venture capital og SMB-bedrifter og porteføljeselskaper 

Enklere markedsføring 

Fond under EuVECA kan markedsføre mot- og ta inn investorer som investerer mer enn 100 000 euro (ca. 1 mNOK) og som bekrefter å være innforstått med  risikoen i disse fondene. 

I mangel av EuVECA ordningen i Norge har mange venturefond praktisert en relativt omfattende omklassifisering («opting up») av ikke-profesjonelle investorer, på initiativ fra disse.  Det må være lov å antyde at det har gått en viss inflasjon i denne praksisen. Det vises her også til eget rundskriv fra Finanstilsynet som adresserer denne praksisen. 

Investorer i EU-området har blitt godt kjent med og har blitt fortrolige med EuVECA reguleringen.  Med EuVECA registrering kan forvalter effektivt invitere og ta inn investorer fra hele EU-området med kun en enkel melding til eget lands tilsynsmyndighet. 

Permian har observert at EuVECA formen aksepteres av European Investment Fund. Den vil med stor sannsynlighet også bli akseptert av institusjonelle norske investorer som for eksempel Norvestor, Argentum og Nysnø slik den også har blitt akseptert av svenske Saminvest. 

EuVECA – en SMB løsning 

EuVECA fond får investere i unoterte porteføljevirksomheter med mindre enn 500 ansatte på investeringstidspunktet og som ellers møter kravene til SMB-virksomheter. I praksis fungerer derfor EuVECA ordningen som et fondsregulativ for SMB-investeringer.  I Sverige har dette medført at EuVECA ordningen benyttes for fond som ikke utelukkende gjør tidligfase venture investeringer, men også SMB-buy-out investeringer i en bredere skala. Vi tror dette også vil vise seg å bli praksis i Norge. 

Kostnadeffektiv 

EuVECA-fond kan etableres med lavere kostnader enn fond under full AIF-konsesjon. For eksempel er de eksplisitte kravene til risikostyring og compliance mindre krevende og EuVECA fond etableres uten depot. Kundeklassifiseringen er også enklere og mindre tidkrevende. 

EuVECA forvalterne har behov for et EuVECA tilpasset rutineverk. Permian har arbeidet mye med dette i Sverige over flere år og erfaringene og malene bør kunne appliseres i Norge.  

EuVECA forvaltere med samlet AUM lavere enn EUR 500 mill. må ikke etablere depot for sine fond. Terskelgrensen på EUR 100 mill. i AIF-loven er ikke relevant ettersom EuVECA fond ikke kan gires.   

I dag er det flere norske og svenske fondsforvaltere som har etablert eller har under vurdering å sette opp parallel-fondstrukturer i Norge og Sverige for å kunne nå det samlede nordiske og internasjonelle investormarkedet.  Med EuVECA på plass i norsk lovgivning så kan disse markedsmålene nås uten at det settes opp fordyrende parallell-fond-strukturer.  

Hvordan konkret vurdere EuVECA mulighetene for norske forvaltere og fond? 

Tre kompetanser bør samspille for optimalt vellykket etablering og oppstart av EuVECA fond; 

  • Forvalterkompetansen: finansiell kompetanse om både investor og investeringsmarkedet 
  • Regulativ kompetanse: juridisk kompetanse om avtaleverk og reguleringsbestemmelser 
  • Operativ kompetanse: etablering, oppstart og administrasjonskompetanse om hva som faktisk fungerer godt og effektivt for EuVECA fondsstrukturer

Dette trekløver av kompetanser har vist seg suksessfull som samarbeidsmodellen i Sverige. Et nært samspill mellom forvalter, administrator og advokat i etableringsfasen og gjennom oppstart trygger en vellykket etablering og start av EuVECA fond. Permian som administrator bidrar gjerne i en innledende fase med å avklare en tydelig arbeidsfordeling av oppgavene som skal foregå ved etablering og for den etterfølgende oppstart.

Operasjonelt har Permian mye god erfaring fra driften i Sverige. Dette gir et godt grunnlag for å kunne gi assistanse til norske forvaltere som vurderer denne kategorien fond. 

Etablering kan starte med en workshop hvor hele management teamet deltar i en bred drøfting av strukturalternativer. En workshop-tilnærming gir god innføring i EuVECA mulighetene samt sikrer at hele forvalterteamet deler syn og forståelse samt opplever at de får armene godt rundt totaliten når valg av struktur skal skje.  Deretter er det tid for å drøfte terms & conditions i en EuVECA konstekst.   

Først når dette er klart, er det ressurseffektivt å starte utarbeidelse av investoravtaler, management avtaler og gjennomføre søknadsprosedyren til Finanstilsynet om EuVECA registrering.   

Hvem bør vurdere EuVECA?  

  • Aktører som vurderer å starte nye alternative investeringsfond  
  • Aktører som har tilgang på semi-profesjonelle investorer med relevant kunnskap om investeringsvirksomhet og kapital til å delta med minimumstegning på EUR 100 000 
  • Aktører som ønsker kostnadseffektiv grensekryssende markedsføring i EU

Kontakt gjerne Permian for å få del i praktisk operasjonell erfaring og bistand i vurderingene om EuVECA-ordningen for deres virksomhet eller planer. 

Merk for øvrig at Permian tidligere har skrevet fire artikler om EuVECA. De finnes her: 

https://www.permian.no/euveca-iii/

https://www.permian.no/euveca-stricter-conflict-of-interest-regulation/

https://www.permian.no/euveca-opportunities-and-requirements-for-norwegian-managers/

https://www.permian.no/euveca-getting-ripe/

Kontakt Permian: post@permian.no eller  Axel H. Daasvand ahd@permian.no 

No Comments

Post a Comment