Permian | MVA spiser av avkastningen på kapitalforvaltningen
1082
post-template-default,single,single-post,postid-1082,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-1.3,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.2,vc_responsive

MVA spiser av avkastningen på kapitalforvaltningen

MVA spiser av avkastningen på kapitalforvaltningen

For fond og investeringsselskaper er mva på tjenester innen regnskap, forretningsførsel og administrasjon en kostnadsøkende faktor som spiser av forvaltningens resultater.  Over et fonds levetid, gjerne 10-15 år, blir mva betydelig og det er grunn til å undersøke om det er mulig å redusere avgiftene og forbedre resultatene.

 

Kapitalforvaltning (forvaltning) er unntatt mva, jf. mval. § 3-6g. Spørsmålet er hva som ligger i begrepet forvaltning i denne sammenhengen. Kan regnskaps- og forretningsførsel og generell fondsadministrasjon leveres på en slik måte at det faller inn under forvalterbegrepet?

Skatteetaten har levert en gjennomarbeidet tolkningsuttalelse på spørsmålet om klassifisering av tjenester som regnskap, forretningsførsel og administrasjon faller inn under forvalterbegrepet og derfor er unntatt fra mva. Det følgende er en kort oversikt basert på tolkningsuttalelsen. Det understrekes for ordens skyld at en tolkningsuttalelse kun er av veiledende karakter.

 

permian 017Administrasjon er en del av forvaltningen

Om administrasjon som en del av forvaltningen viser Skatteetaten til Skattedirektoratets fellesskriv datert 16. mai 2013 som igjen viser til den ikke-uttømmende listen over administrative gjøremål som følger av «Abbey National» dommen: «Juridisk bistand og regnskapsytelser, kundeforespørsler, verdi- og prisfastsettelser (herunder selvangivelser), kontroll med overholdelse av lovgivning, ajourføring av deltakerregister, utdeling av overskudd, nyutstedelse- og innløsning av andeler, kontraktsinngåelse og registrering». Skattedirektoratet antar at administrative tjenester nært relatert til områdene over kan falle inn under forvaltningsbegrepet.

Forvaltning av fond og investeringsselskap er helhetlig og utføres typisk over et fonds levetid eller over en lengre ubestemt periode for et investeringsselskap eller et «evergreen» fond. Leveranser av tjenester man mener skulle falle inn under unntaksbestemmelsen må også være av en slik natur. Forbigående enkeltoppdrag er ikke forvaltning i denne sammenhengen.

 

Kan fondsadministrasjon leveres uten påslag av mva?

Fonds- og selskapsadministrasjon, regnskaps- og forretningsførsel, er normalt tjenester der det påløper mva fra tjenesteleverandør. Der disse tjenestene har blitt levert til et fond eller investeringsselskap direkte fra forvalter har nok tjenestene ofte blitt fakturert sammen med forvaltningshonorar uten påslag av mva. Dersom forvalter enten har valgt å sette ut regnskaps- og forretningsførsel til underleverandør, eller organisert det slik at tjenestene blir fakturert direkte til fondet under forvaltning, kan man ikke fakturere en samlet tjeneste og det er helt nødvendig å tolke unntaksbestemmelsen i mval. § 3-6g.

For at unntaket skal komme til anvendelse må forvalter «forvalte investeringsselskap» (eller fond). Det må utøves «reell kapitalforvaltning», uten at Skatteetaten har tolket dette dithen at forvalter må ha fullmakt til å fatte investerings- og salgsbeslutninger. Det skal gjøres en vesentlighetsvurdering hvor begrepet «forvaltning» avgrenses og ikke forveksles med det som er mva-pliktig rådgivningsvirksomhet.

Hverken lov, forskrift eller forarbeider gir en god definisjon av «investeringsselskap» slik det er brukt i mva-loven; Skatteetaten legger til grunn at det er et «selskap som eier aksjer og/eller andre finansielle instrumenter på vegne av en eller flere investorer», dette er nok normalt ganske klart.

Det andre kriteriet for unntak fra mva er at tjenestene er «forvaltning» i mva-lovens forstand. Skatteetaten slår innledningsvis fast at unntaket ikke er begrenset til tjenester levert direkte fra fondets forvaltningsselskap eller fra underleverandør via forvalter, unntaket omfatter også tjenester levert direkte til et investeringsselskap eller fond. Tjenestene som er satt ut må imidlertid «utgjøre en særskilt enhet og være vesentlige og spesifikke for forvaltningen» av investeringsselskap (og verdipapirfond), jf. Abbey National dommen.

Gitt EUs grunntanke om åpne markeder i Europa, er det ikke uventet at EU domstolen har lagt til grunn at den samme tjenesten må behandles likt i forhold til skatt og avgift uavhengig av om den leveres direkte eller indirekte til mottaker. Gitt at man leverer den samme tjenesten skal man kunne velge den organisasjonsmodellen som passer best ut fra en økonomisk synsvinkel. I motsatt fall ville man favorisert forvaltere med egne tjenesteleveranser fremfor forvaltere som hadde valgt en annen forretningsmodell.

Permian gruppen har ved flere anledninger strukturert leveranse av fondsadministrasjon, regnskaps- og forretningsførsel til fond og investeringsselskaper på en slik måte at fakturering kunne gjøres uten påslag av mva.

 

Oslo, 3. juni, 2015, Axel H. Daasvand, ahd@permian.no

No Comments

Post a Comment