Permian | Skatterettslig klassifisering av forvaltningshonorar i private-equity fond
4199
post-template-default,single,single-post,postid-4199,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-1.3,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.2,vc_responsive

Skatterettslig klassifisering av forvaltningshonorar i private-equity fond

I dom avsagt 28. februar 2018 slo Høyesterett fast at forvaltningshonorar som var betalt av private equity-fond til deres forvaltere var en kostnad som skulle deles opp ved beskatningen av investeringsselskapene. Honorarene hadde ulike formål, og måtte dermed deles opp i en fradragsberettiget forvaltningsdel og en ikke fradragsberettiget transaksjonsdel.

Saken angikk flere norske selskap som hadde investert i to Guernsey-baserte PE-fond og krevde fullt fradrag i skattepliktig inntekt for forvaltningshonorar betalt av fondene til deres respektive forvaltere/rådgivere. Det var enighet mellom partene om at honoraret kompenserte for både fradragsberettiget løpende forvaltning og ikke-fradragsberettiget transaksjonsarbeid, men at skillet mellom de to var uklart. Tvisten dreide seg om hvorvidt en slik sammenblanding av tjenester måtte føre til at hele eller bare deler av honorarene kunne fradragsføres hos investeringsselskapene. Om svaret skulle bli at kun deler av honoraret var fradragsberettiget hadde skatteyter og skattemyndighetene ulik oppfatning av hvor stor andel som var fradragsberettiget.

Høyesterett var ikke enig i at de «praktiske vanskelighetene kan være avgjørende for den skatterettslige bedømmelsen», men slo isteden fast at det er nettopp i slike situasjoner det må foretas et skjønn. Høyesterett ga ingen annen føring for skjønnet enn at det må være godt overveid og begrunnet og at den fradragsberettigede delen vil være større i forvaltningsfasen enn i investeringsfasen i fondet.

Konsekvensen av dommen er at norske private equity-selskap må vurdere om og hvordan forvaltningshonorar i selvangivelsen skal deles opp i en ikke fradragsberettiget- og en fradragsberettiget del. Man må dokumentere et utvist skjønn i forbindelse med innlevering av selvangivelsen. Høyesterett gir som sagt ingen fasit på hvordan dette skal gjøres, men noen retningslinjer kan trekkes ut av dommen. Permian bidrar gjerne til å innføre en god praksis for dette arbeidet. Ta kontakt med oss om du har noen spørsmål om dommen eller de praktiske konsekvensene for selvangivelsen 2017.

 

Oslo/Stockholm, 9. mars 2018

 

Espen I. Størseth, eis@permian.no

Axel H. Daasvand, ahd@permian.no

No Comments

Post a Comment