Permian | Sluttvederlag er skattepliktig etter 01.01.2016
2128
post-template-default,single,single-post,postid-2128,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-1.3,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.2,vc_responsive

Sluttvederlag er skattepliktig etter 01.01.2016

Sluttvederlag er skattepliktig etter 01.01.2016

I forbindelse med omorganiseringer og nedbemanninger ytes det ofte sluttvederlag hvor deler av ytelsen har vært skattefri (jf. sktl. 5-15 (1)a). Dette har vært en ordning som også Private Equity og Venture næringene har benyttet i forbindelse med endringer i organisasjon og ledelse i sine porteføljeinvesteringer.

Fra 1.1.2016 strykes unntaksbestemmelsen for sluttvederlag og tilleggssluttvederlag avtalt fra og med 1.1.2016. Følgende overgangsregler gjelder:

Arbeidstakere som før 1. januar 2016 oppfyller vilkårene for å motta sluttvederlag i henhold til overenskomst mellom hovedorganisasjoner for arbeidstakere og arbeidsgivere, har rett til å få sluttvederlaget utbetalt skattefritt etter § 5-15 første ledd bokstav a nr. 1 slik denne lød før lovendringen, uavhengig av om utbetaling skjer etter 1. januar 20bilde skattepliktige16.

Tilsvarende har arbeidstakere som før 1. januar 2016 har inngått avtale med sin arbeidsgiver om utbetaling av tilleggssluttvederlag, rett til å få tilleggssluttvederlaget utbetalt (delvis) skattefritt etter § 5-15 første ledd bokstav a nr. 2 slik denne lød før lovendringen, uavhengig av om utbetaling skjer etter 1. januar 2016.

Endringene trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2016.

Sluttvederlag som er avtalt før 1.1.2016 er altså på visse vilkår fortsatt skattefrie selv om disse utbetales etter 1.1.2016.

Det er fortsatt i følge sktl. § 5-10 bokstav e ikke skatteplikt for erstatning for ikke-økonomisk skade ved usaklig oppsigelse, jf. arbeidsmiljøloven 17. juni 2005 nr. 62 § 15-12, for beløp inntil 1 1/2 ganger folketrygdens grunnbeløp.

Tilsvarende gjelder ikke-økonomisk skade ved urettmessig avskjed etter arbeidsmiljøloven § 15-14. Det er et vilkår at oppsigelsen er usaklig eller at avskjedigelsen er urettmessig.

Skattefriheten beregnes i forhold til grunnbeløpet på oppgjørstidspunktet. 1 1/2 G var fra 1. januar til 30. april 2015 kr 132 555, og fra 1. mai 2015 kr 135 102.

11.01.2016 Ben Guren ben.guren@permian.no

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.